کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال 96 از وزارت صنعت و معدن و تجارت
اهتمام در کشف و گشایش بازارهای منطقه ای و بین المللی برای فروش دستاوردهای صنعت و معدن کشور و تولید ارزش افزوده و افزایش ثروت ملی باعث شده در دوسال پیاپی و به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان «صادرکننده نمونه ملی» در کشور برگزیده شویم.