تامین 10 دستگاه کپسول اکسیژن برای بیمارستان 9 دی تربت حیدریه...

در طول چندسال گذشته که کشور درگیر ویروس منحوس کرونا شد، گروه صنعتی معدنی زرمهر با خرید تجهیزات متعدد برای بیمارستان‌های نهم دی شهرستان تربت حیدریه من جمله 10 عدد دستگاه اکسیژن و وسایل خودحفاظتی برای عموم شهروندان و نیز کنترل این بیماری و جلوگیری از شیوع در منطقه بایگ گام موثری در این کنترل این ویروس منحوس برداشته است .