ساخت آبشخور در ارتفاعات و احداث سایت ویژه گونه های جانوری...

دیگر اقدامات شرکت صنعتی معدنی زرمهر در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی خود و انجام امور مربوط به احیای محیط زیست در منطقه  میتوان به انجام حصار کشی، احداث آبشخور ، نصب سیستم هشدار دهنده صوتی پرندگان ، تیمارداری حیاط وحش منطقه فدیهه ، و با توجه به بارش برف سنگین و پوشیده شدن گیاهان در زیر برف با هماهنگی با اداره محیط زیست شهرستان توزیع  بیش از 1.5 تن علوفه خشک در کوه های اطراف بخش نام برد .