نصب سیستم های هشدار دهنده پرنده پران در سد باطله کارخانه...

در جهت کمک به حفظ محیط زیست واحد تولید کارخانه فرآوری متعلق به گروه صنعتی معدنی زرمهر اقدام به نصب سیستم های هشداردهنده پرنده پران در محیط سد باطله این کارخانه نمود